Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ABDELLATIF FATAHALLAH IBRAHIM MAHMOUD,Hatem

Name

ABDELLATIF FATAHALLAH IBRAHIM MAHMOUD, Hatem

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

LAB-142

Phone number

977558538

e-mail

hatem.abdellatif@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Lector/a

Research team

IRCV - Intelligent Robotics and Computer Vision Group. RIVI: Robtica i Visi Intel.ligents

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual