Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Research team: DIDACMAT - Didàctica de les Matemàtiques

Name

DIDACMAT - Didàctica de les Matemàtiques

Web

http://deim.urv.cat/~didacmat/

Investigador principal

GIRONDO PÉREZ, Lluïsa

Investigadors

BRAS AMORÓS, Maria
FORTUNY ANGUERA, Gerard
JULIA FERRE, Maria Carmen


English


Interests

The main objective of the group is to promote a deep approach to learning mathematics. Addressing to that objective, we propose to adopt an active learning . Active learning encourages the direct participation of the students in their learning process and promotes their intrinsic motivation. On the other hand, DIDACMAT aims at fostering the use of ICT in the process of mathematics learning. Softwares such as GeoGebra, that can be used to study dynamic geometry, and interactive applications that allow to learn mathematics in a more ludic way are some of the tools that we want to present not only to students-teachers, but also to current teachers.

Català


Interests

El principal objectiu del grup és el de promoure un aprenentage significatiu (/deep learning/) de les matemàtiques, tant a l'Educació Infantil i Primària com a l'ensenyament Secundari i Universitari. Per aconseguir aquest objectiu, proposem basar-nos en l’ensenyament-aprenentatge actiu (/active learning/), on els/les estudiants/es són els/les protagonistes del procés d’aprenentatge. L’active learning permet la participació directa dels/les estudiants/es, fet que promou la seva motivació intrínsica. D’altra banda, i aprofitant que les noves tecnologies són cada cop més presents a les escoles, DIDACMAT també pretén promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques. Programaris com el GeoGebra per treballar la geometria dinàmica i aplicacions interactives que permeten treballar les matemàtiques d’una forma més lúdica són algunes de les eines que volem donar a conèixer tant a futurs mestres com als mestres i professors en actiu. El fet que els investigadors que formen part del grup són professors de les diferents assignatures d’Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques del Grau d’Educació Infantil , el Grau d’Educació Primària i la Doble titulació Grau d’Educació Infantil i Primària de la URV, facilita l’aplicació directa de la recerca duta a terme als futurs mestres.

Castellano


Interests

El principal objetivo del grupo es el de promover un aprendizaje significativo (/deep learning/) de las matemáticas, tanto en la Educación Infantil y Primaria como a la enseñanza Secundaria y Universitario. Para conseguir este objetivo, proponemos basarnos en la enseñanza-aprendizaje activo (/ active learning /), donde los estudiantesson los protagonistas del proceso de aprendizaje. El active learning permite la participación directa de los estudiantes, lo que promueve su motivación intrínseca. Por otra parte, y aprovechando que las nuevas tecnologías son cada vez más presentes en las escuelas, DIDACMAT también pretende promover las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Softwares como el GeoGebra para trabajar la geometría dinámica y aplicaciones interactivas que permiten trabajar las matemáticas de una forma más lúdica son algunas de las herramientas que queremos dar a conocer tanto a futuros maestros como a los maestros y profesores en activo. El hecho de que los investigadores que forman parte del grupo son profesores de las diferentes asignaturas de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas del Grado de Educación Infantil, el Grado de Educación Primaria y la Doble titulación Grado de Educación Infantil y Primaria de la URV, facilita la aplicación directa de la investigación llevada a cabo en los futuros maestros.